❇️نامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ▫️موضوع: کاهش دعاوی قراردادی و خسارات ناشیه از طریق بهسازی فرآیند مناقصات و قراردادهای عمومی متن این نامه: -1026089214_-849107306

تاریخ :

کاهش دعاوی قراردادی و خسارات ناشیه از طریق بهسازی فرآیند مناقصات

❇️نامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

▫️موضوع: کاهش دعاوی قراردادی و خسارات ناشیه از طریق بهسازی فرآیند مناقصات و قراردادهای عمومی

متن این نامه: -1026089214_-849107306