📌گزارش به مجمع عمومی دوشنبه 10/مرداد ماه 1401 فایل پیوست حاوی گزارش های زیر است: – گزارش شورای مدیریت دوره هفدهم و شورای مدیریت دوره هجدهم ـ گزارش هیئت بازرسان ـ گزارش هیئت داوری و تجدیدنظر داوری. – گزارش گروه‌های تخصصی جامعه . – گزارش کمیته‌ها و شوراهای جامعه. برای مشاهده متن این گزارش به […]

تاریخ :

گزارش به مجمع عمومی

📌گزارش به مجمع عمومی
دوشنبه 10/مرداد ماه 1401

فایل پیوست حاوی گزارش های زیر است:
– گزارش شورای مدیریت دوره هفدهم و شورای مدیریت دوره هجدهم
ـ گزارش هیئت بازرسان
ـ گزارش هیئت داوری و تجدیدنظر داوری.
– گزارش گروه‌های تخصصی جامعه .
– گزارش کمیته‌ها و شوراهای جامعه.

برای مشاهده متن این گزارش به فایل زیر مراجعه فرمایید:

GAMreport-1401-05-10