🔹گزارش شورای مدیریت دوره هجدهم به مجمع عادی سالانه مجمع عمومی عادی سالانه ( نوبت دوم) ، 27 تیرماه 1402 برگزار شد. در این نشست،  دکتر ستایش نائب رئیس جامعه  و مهندس مهرداد اشتری خزانه دار شورای مدیریت به ارائه گزارش از عملکرد یکساله شورای مدیریت دوره هجدهم پرداختند. در ادامه گزارش ارائه شده در […]

تاریخ :

گزارش شورای مدیریت دوره هجدهم به مجمع عادی سالانه

🔹گزارش شورای مدیریت دوره هجدهم به مجمع عادی سالانه

مجمع عمومی عادی سالانه ( نوبت دوم) ، 27 تیرماه 1402 برگزار شد.

در این نشست،  دکتر ستایش نائب رئیس جامعه  و مهندس مهرداد اشتری خزانه دار شورای مدیریت به ارائه گزارش از عملکرد یکساله شورای مدیریت دوره هجدهم پرداختند.

در ادامه گزارش ارائه شده در این جلسه درج می شود.

گزارش مجمع سالانه نوبت دوم- نهایی – Copy

🔸