رئيس/نائب رئيس/دبير اعضای منتخب
رئیس: مهندس بهرام امینی

نائب رئیس:

دبیر: دکتر سامی ستایش

 

1-        مهندس رضا رسولی

2-        مهندس خسرو زرتاب

3-        دکتر سپیده شفایی

4-        دکتر مهرداد شکوه عبدی

5-        مهندس شهرام شیرازیان

6-        دکتر محمدرضا عسکری

7-        دکتر بهروز گتمیری

8-      مهندس اسمعیل مسگرپور