رئيس/نائب رئيس/دبير اعضای منتخب
رئیس: مهندس بهرام امینی

نائب رئیس:

دبیر:

 

1-        مهندس رضا رسولی

2-        مهندس خسرو زرتاب

3-        دکتر سامی ستایش

4-        دکتر سپیده شفایی

5-        دکتر مهرداد شکوه¬عبدی

6-        مهندس هومن شمس

7-        مهندس شهرام شیرازیان

8-        دکتر محمدرضا عسکری

9-        دکتر بهروز گتمیری

10-      مهندس اسمعیل مسگرپور