رئيس/نائب رئيس/دبير اعضای منتخب
رئیس: دکتر سپیده شفایی (شاران)

نائب رئیس:

دبیر: مهندس هدیه طهماسبی (سامان آب سرزمین)

1-  مهندس مهرداد اشتری (سازیان)

2-  مهندس سیروس بلورچی (پارساز)

3-  مهندس رضا جهان­آرا (طرح و کاوش)

4-  مهندس بهاره ربیعی (عمران طرح البرز)

5-  دکتر سامی ستایش (سکو)

6-  مهندس بابک فرخو (ایران استن)

7-  مهندس وحید فریدنی (بندآب)

8-  مهندس محمد مداح (پندام)

9-  مهندس مهرداد وطانی(مدیریت و مهندسی آگاهان