رئيس/نائب رئيس/دبير اعضای منتخب
رئیس: دکتر سپیده شفائی
نائب رئیس: مهندس هوتن محتاجی
دبیر: مهندس بهاره ربیعی
1- مهندس مهرداد اشتری (سازیان)
2- مهندس سیروس بلورچی (پارساز)
3- مهندس مهرداد برخوردار (آبراه گستر تدبیر)
4- مهندس مهدی رضی خسروشاهی (رهاب)
5- مهندس بهاره ربیعی (عمران طرح البرز)
6- دکتر سامی ستایش (سکو)
7- دکتر سپیده شفائی (شاران)
8- مهندس حسن شنطیا (یکم)
9- وحید فریدنی (بندآب)
10- مهندس بابک فرخو (ایران استن)
11- مهندس هوتن محتاجی (پارس رازان)

اعضای علی البدل:
1- مهندس امیرارسلان چهارده چریک (پتروپاوان)
2- مهندس یاشار چهرآزاد (هگزا)
3- مهندس محمدفرشاد کاوه پیشه (آتک)
4- مهندس سعید معنوی (عرصه)