رئيس/نائب رئيس/دبير اعضای منتخب
رئیس: دکتر سپیده شفایی (شاران)

نائب رئیس:

دبیر: مهندس هدیه طهماسبی (سامان آب سرزمین)

1-مهندس مهرداد اشتری (سازیان)

2-مهندس سیروس بلورچی (پارساز)

3-مهندس رضا جهان­ آرا (طرح و کاوش)

4-مهندس بهاره ربیعی (عمران طرح البرز)

5-دکتر سامی ستایش (سکو)

6-مهندس بابک فرخو (ایران استن)

7-مهندس وحید فریدنی (بندآب)

8- مهندس محمد مداح (پندام)

9- مهندس مهرداد وطانی(مدیریت و مهندسی آگاهان)