اعضاي هيأت موسس جامعه (1352)

  • اکسل
ردیف
نام شخص
اسم شرکت
1
آقاي مهندس عطاءالله اتحاديه
(ايرندكو)
2
آقاي مهندس اورنگ دانا
(مدام)
3
آقاي دكتر حسين محمود
(اوربان)
4
آقاي مهندس عبدالعلي حاج دايي
(باتير)
5
آقاي مهندس امير نصرت منقح
(بنيان)
6
آقاي دكتر محمدعلي اديبي
( محمد علي اديبي و همكاران)
7
آقاي مهندس عباسقلي بلالي
( بلد)
8
آقاي مهندس عبدالله بزرگزاد
(راه ور)
9
آقاي مهندس فرخ گل گلاب
(هنر)
10
آقاي مهندس بيژن قويمي
(استاكاد)
11
آقاي دكتر منوچهر مرجان
(مرجان)
12
آقاي مهندس پرويز پژهان
(متسا)