ردیف سمت نام شرکت
1 عطاالله اتحادیه ایرندکو
2 اورنگ دانا مدام
3 حسین محمود اوربان
4 عبدالعلی حاج دایی باتیر
5 امیر نصرت منقح بنیان
6 محمدعلی ادیبی ادیبی و همکاران
7 عباسقلی بلالی بلد
8 عبدالله بزرگزاد راه ور
9 فرخ گلال گلاب هنر