رئيس/نائب رئيس/دبير اعضای منتخب
رئیس: مهندس داوود کرکه آبادی
نائب رئیس: مهندس مسعود مشتاقیان
دبیر: مهندس امیر راسخ

 

1- دکتر سهیل آل رسول (رهاب)
2- مهندس کرامت اسلامی (مهندسی منابع آب وخاک)
3- مهندس علیرضا پوراشرف (ره آب کاوان)
4- مهندس پریوش ترشیزیان (واسپور)
5- سمیرا ره فراز (پتروپاوان)
6- مریم صالح زاد (برآیند)
7- مهندس رضا طبا (مهندسین تدوین توسعه پایدار)
8- مهندس داوود کرکه آبادی (هامون گستر صنعت)
9- احمدعلی مرندی (سکو)
10- مهندس مسعود مشتاقیان (راهبرد انرژی)
11- محمدرضا یونسی (پژوهش عمران راهوار)

اعضای علی البدل:
1- منصوره احمدی (دریابندر)
2- محمدرضا پاک زاد (فربر)
3- مهندس محسن صانعی (آرسیس پارسیان سازه)
4- مهندس علی مبینی (تماوان)

نماینده شورای مدیران و متخصصان جوان
1- مهندس امیر راسخ (پارس مسیر گستر)