رئيس/نائب رئيس/دبير اعضای منتخب
رئیس: دکتر سهیل آل­ رسول (رهاب)

نائب رئیس:مهندس احمد­علی مرندی(سکو)

دبیر:مهندس رحمانی (امکو ایران)

 

1-  مهندس کرامت اسلامی (مهندسی منابع آب وخاک)

2-  مهندس علیرضا پوراشرف (ره آب کاوان)

4-  مهندس محسن رفیعی (هندسه پارس)

5-  مهندس مارال شفاعت ­دوست (کاوشگران)

6-  دکتر منصور صمیمی (آتک)

7-مهندس حسن فرضی­ پور (راههای طلایی البرز)

8ـ مهندس هوتن محتاجی ( پارس رازان)

8-  مهندس منوچهر نیک ­گو (پایداری سازه و راه)