ردیف نام عضو نام شرکت
1 فاروق فرمانفرمائیان فرمانفرمائیان
2 اورنگ دانا مدام
3 حسین محمود اوربان
4 عبدالعلی حاج دایی باتیر
5 امیر نصرت منقح بنیان
6 محمدعلی ادیبی ادیبی و همکاران
7 عباسقلی بلالی بلد
8 مرتضی آل احمد پنکوگ
9 فرخ گلال گلاب هنر
10 مهدی رصدی سابراکو
11 حسین دفتریان ایران سائوتی
12 بیژن قویمی استاکاد
13 منوچهر مرجان مرجان
14 مجتبی سلطانی گید
15 اصغر شرکت اگرونومیک