ردیف گروه عضو اصلی و علی البدل نام شرکت
1 تاسیسات ساختمان ورژیک بوغوسیان تاسیسان
علیرضا طباطبایی طرح و نظارت
2 تاسیسات شهری هوشنگ پاك اندام فرپاک
محمد ناظم زاده نراقی پارس کنسولت
3 ترافیک و حمل ونقل اسماعیل صادق نوبری تهران برکلی
غلامرضا آرین آرین و همکاران
4 مهندسی نفت و گاز يوسف سعيد فرجي نارگان
مصطفی کرباسیون اولیگاز
5 راه و راه آهن محمدرضا صفويان اندیشکار
نقی نوروزیان پاسیلو
6 ژئوتکنیک و مقاومت مصالح تورج اميرسليماني ماندرو
علی اکبر کاویانی پور ایران خاک
7 سازه بهمن حشمتي سانو
جمشید زارعی جواب
8 خطوط انتقال نفت و گاز علی اصغر طاهری چگالش
عباس وزیری فرد تاژگان
9 شهرسازی ابوالقاسم تهرانی طرح و ابداع
بهرام فریور صدری شارستان
10 صنایع ناصر فلاحی طرح اندیشان
محمدعلی گمینی اسوه ایران
11 فرودگاه علي اصغر اردكانيان رمپ
لواا تاکارامیانس برآیند
12 مدیریت و سیستم و مطالعات اقتصادی و اجتماعی جلال بهبهاني صنعت و مدیریت ایران
تورج حکیمی کارآوران ایران
13 معماری محمود تويسركاني گروه 4
پرویز حاتم زاده حفکن
14 منابع آب مسعود میرعلایی پندام
محمدحسن شمشیرساز پژوهاب
15 نقشه برداری جعفر پويان ایران فتوگرامتریست
حسن علیمرادی برداشت