اعضای شورای گروه
ردیف نام و نام خانوادگی مهندسین مشاور
1 مهندس عبدالرضا کرمی (نماینده اصلی در شورای مدیریت) سی سخت
2 مهندس سعید رضایی (نماینده علی البدل در شورای مدیریت) سامان انرژی اصفهان
3 مهندس سیروس بلورچی پارساز
4 دکتر محمدمهدی بهنیا انرژی و صنعت
5 دکتر محمدمهدی نوذری انرژی نواندیش