اعضای شورای گروه
ردیف نام و نام خانوادگی مهندسین مشاور
1 مهندس عارف حضرتی وند (نماینده اصلی در شورای مدیریت) آرشن
2 مهندس احسن انوار (نماینده علی البدل در شورای مدیریت) تکنولوژی و طراحی ایران
3 مهندس مجتبی شیخ الاسلامی ژرف اندیشان
4 مهندس هوتن محتاجی پارس رازان
5 مهندس سیدرضا رفیعی طباطبایی انرژی