اعضای شورای گروه
ردیف نام و نام خانوادگی مهندسین مشاور
1 مهندس حبیب امیرخیزی (نماینده اصلی در شورای مدیریت) نارگان
2 مهندس مهدی رضویان (نماینده علی البدل در شورای مدیریت) دریا پالا
3 مهندس مصطفی کوکلان راهبرد توسعه طرح ها
4 مهندس رضا طبا تدوین توسعه پایدار
5 مهندس نصرالله محمدی پیشگامان فرآیند نفتا