اعضای شورای گروه
ردیف نام و نام خانوادگی مهندسین مشاور
1 دکتر سهیل آل­رسول(نماینده اصلی در شورای مدیریت) رهاب
2 مهندس غلامرضا مقیمی ( نماینده علی البدل در شورای مدیریت) راهبرد سنا
3 مهندس فرشید وزیری ره آور
4 مهندس جواد زرگر جواهری اتحاد راه
5 مهندس مجید امیرذهنی برآیند
6 مهندس رسول بی­پروا فربر
7 مهندس منوچهر نیک­گو پایداری سازه و راه
8 مهندس بابک فرخو ایران استن
9 مهندس سیدكاظم طاهری آوکان
10 مهندس حسین عسگری تدبیرگران راه و راه آهن
11 مهندس بهرام طالبی وینه سار
12 مهندس محمدتقی ویسه (عضو علی البدل) صنعت دار مبین
13 مهندس سیدعلی مدرس دزفولی ( عضو علی البدل) طرح هفتم