اعضای شورای گروه
ردیف نام و نام خانوادگی مهندسین مشاور
1 مهندس مهرداد حاج زوار (عضو اصلی شورای مدیریت) زیستاب
2 نصرت الله مستوفی (عضو اعلی البدل شورای مدیریت) پویاب
3 مهندس محمدحسن عبداله شمشیرساز پژوهاب
4 مهندس کرامت اسلامی مهندسی منابع آب و خاک
5 مهندس وحید فریدنی بندآب
6 مهندس اسدالله شهبازی بررسی منابع آب
7 دکتر سامی ستایش سکو