اعضای شورای گروه
ردیف نام و نام خانوادگی مهندسین مشاور
1 مهندس سهراب مشهودی (نماینده اصلی در شورای مدیریت) پارسوماش پایدار
2 مهندس فرج الله واحدی (نماینده علی البدل در شورای مدیریت) نقش پیراوش
3 مهندس بهرام فریورصدری شارستان
4 مهندس سعید معنوی عرصه
5 دکتر امیرحسین پورجوهری کهن دژ
6 مهدس آرش هاشم زاده هفت شهر آریا
7 مهندس سعید سادات نیا آمود
8 مهندس بهروز محمدی آبادگران سرزمین فضا
9 مهندس نیما حافظی ایران آمایش