شورای گروه تخصصی صنایع

تاریخ برگزاری مجمع: ( 06/تیر/1401)

اعضای شورای گروه

ردیف

نام و نام خانوادگی

مهندسین مشاور

1

دکتر مهدی بهنیا (نماینده اصلی در شورای مدیریت) انرژی و صنعت

2

مهندس شهرام هاشمی مرغزار (نماینده علی البدل در شورای مدیریت) آماتیس رابین

3

مهندس مهرداد وطانی مدیریت و مهندسی آگاهان

4

مهندس ابوالفضل بازرگان بنیاد صنعتی ایران

5

مهندس علیرضا هندی صنعتی رعدان

6

مهندس احسن انوار (علی البدل) تکنولوژی و طراحی ایران