اعضای شورای گروه
ردیف نام و نام خانوادگی مهندسین مشاور
1 مهندس مهرداد وطانی (نماینده اصلی در شورای مدیریت) مدیریت و مهندسی آگاهان
2 مهندس علیرضا آئینه چیان (نماینده علی البدل در شورای مدیریت) ایتسن
3 مهندس کامران رئوفی نارگان
4 مهندس ابوالفضل بازرگان بنیاد صنعتی ایران
5 مهندس شهرام هاشمی مرغزار آماتیس رابین
6 دکتر مهدی بهنیا انرژی و صنعت
7 مهندس محمدرضا بلورانی پولاد
8 مهندس حسین جلالی بنیاد صنعت