شورای گروه تخصصی فرودگاه

تاریخ برگزاری مجمع: ( 26/اردیبهشت/1401)

اعضای شورای گروه

ردیف

نام و نام خانوادگی

مهندسین مشاور

1

مهندس محمدفرشاد کاوه پیشه (نماینده اصلی در شورای مدیریت) آتک

2

مهندس زهره قهرمانی (نماینده علی‌البدل در شورای مدیریت) گروه معماران ایران

3

مهندس محمدرضا صافدل رهاب

4

مهندس رحمت الله حکیمی ایمن راه

5

مهندس نصرت الله اشتری فرپل

6

دکتر سامی ستایش (علی البدل) سکو

7

مهندس مهدی محرابی(علی البدل) معدنکاو