اعضای شورای گروه
ردیف نام و نام خانوادگی مهندسین مشاور
1 دکتر نادر عربشاهی (نماینده اصلی در شورای مدیریت) طرح اندیشان
2 مهندس ادموند میرزاخانیان (نماینده علی البدل در شورای مدیریت) سنجش امکان طرح
3 دکتر محمدرضا صفویان اندیشکار
4 مهندس حسن رحیمی فرزان هفت شهر ری
5 دکتر سامی ستایش سکو