اعضای شورای گروه
ردیف نام و نام خانوادگی مهندسین مشاور
1 مهندس علی هومن عربشاهی کاوشگران
2 دکتر داریوش کاوه آهنگران همپا بهینه
3 مهندس حمیدرضا معین الدینی کوشا معدن
4 مهندس محمد مصطفی جنیدی فرد پارس اولنگ
5 مهندس رضا زرین فر پارسی کان کاو
6 دکتر سامی ستایش (عضو علی البدل) سکو
7 مهندس محمود حشمتی (عضو علی البدل) زمین فیزیک