اعضای شورای گروه
ردیف نام و نام خانوادگی مهندسین مشاور
1 مهندس بهرام امینی (نماینده اصلی در شورای مدیریت) خدمات مهندسی مکانیک خاک
2 مهندس سیدحسین یثربی (نماینده علی البدل در شورای مدیریت) پژوهش عمران راهوار
3 مهندس سعید جلولی زمیران
4 مهندس نادر شعبانی شالوده های مقاوم عمران
5 دکتر سامی ستایش سکو