شورای گروه تخصصی کشاورزی و دامپروری

تاریخ برگزاری مجمع: ( 16/خرداد/1401 )

اعضای شورای گروه

ردیف

نام و نام خانوادگی

مهندسین مشاور

1

مهندس حسن شنطیا (نماینده اصلی در شورای مدیریت) یکم

2

مهندس رضا سهرابی (نماینده علی البدل در شورای مدیریت) آساراآب

3

دکتر محمدعلی حامدی رویان

4

مهندس مجید طالب بیدختی ایده پردازان توسعه

5

مهندس محمدرضا زرسازی سامان آب سرزمین

6

مهندس علی مرزوقی اصل (علی البدل) زرکشت پایدار