رئيس/نائب رئيس/دبير اعضای منتخب
رئیس: دکتر محمدمهدی بهنیا

نائب رئیس:

دبیر: مهندس محمد حسن لی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای ارشد کمیته فیدیک:

1-     مهندس عطاالله آیت‌اللهی

2-    دکتر مهدی ریاضی

3-    دکتر تورج امیرسلیمانی

4-    مهندس شهرام سندیانی

5-    مهندس بهرام امینی

6-    مهندس منوچهر فخرصمدی

7-    مهندس امیرحسین جلالی

8-    مهندس منوچهر عزیزی

9-    مهندس کاوه حشمتی

10-     دکتر بهروز گتمیری

 

اعضای اجرایی کمیته  فیدیک:

1-  مهندس میرزاخانیان

2-  مهندس هومن عربشاهی

3-  مهندس آرش امام بخش

4-  مهندس محمدرضا صافدل

5-  مهندس پریسا برجیان

6-  مهندس ماندانا کنت

7-  مهندس نادر شکوفی

8-  مهندس زیبا معین صابری

 

اعضای مهمان کمیته فیدیک:

1-  مهندس فاطمه ارکوازی

2-   مهندس عباس صفری

3-  مهندس رضا ایکانی

4-  مهندس عزت الله فرهادی

5-  مهندس مهندس پوراشرف

6-  دکتر شهرام شیرازیان

7-   دکتر طوفان جعفری

8-  دکتر هدی کبیری

9-   مهندس محمدمصطفی جنیدی

10-   10- مهندس آزاد کریمی

11-   11- مهندس کوروش کیهان جورشری

12-     12- مهندس سپیدار کریمی

13-   مهندس حسین چهرآزاد

14-   مهندس علی مدرس دزفولی

15-   دکتر آرش خوشنویس

16-  مهندس محمد مداح

17-  مهندس محمدطاهر رحیمی

18-  مهندس ایزد آقا محی الدین

19-  مهندس فرداد سرکشیکی

20-  مهندس قاسم مسکوب

21-  مهندس مهدی شکوهی

22-  مهندس حسین یثربی