ردیف گروه عضو اصلی و علی البدل نام شرکت
1 تاسیسات ساختمان رضا رفیعی طباطبایی انرژی
پرویز رضایی کمک و همکاران
2 تاسیسات شهری محمدتقی ایلاتی خامنه جویاب نو
عزیزالله ممتحن مشاراب
3 خطوط انتقال نفت و گاز میرابوالفتح سیدفتحی انرژی و صنعت
محمود سیار پارسیکان ایران
4 راه و راه آهن محمدرضا صفویان اندیشکار
منوچهر فخرصمدی مشارا
5 ژئوتکنیک و مقاومت مصالح تورج امیرسلیمانی ماندرو
محمدعلی صادقی خاکواران
6 سازه رحیم واعظی سانو
فریدون کیایی جواب
7 سدسازی محمد جعفری آبخوان
محمدرضا عسکری بندآب
8 شهرسازی بهرام فریورصدری شارستان
ایرج کلانتری طالقانی باوند
9 صنایع امیرحسین جلالی بنیاد صنعت
ابوالفضل بازرگان بنیاد صنعتی ایران
10 کشاورزی و دامپروری محمدرضا جهانگرد ورزبوم
مهدی منجمی ویسان
11 مدیریت و سیستم جلال بهبهانی صنعت و مدیریت ایران
سیروس تهرانی ایران رای
12 معماری محمود تویسرکانی گروه 4
پرویز خاکپور گنو
13 منابع آب جواد صحرائیان راماب
محمدحسن شمشیرساز پژوهاب
14 مهندسی نفت و گاز حسین شاهکار ناموران
میرناصرخورسند نیک نیرو
15 نقشه برداری جلال الدین شفیعی اطلس تهران
موریس معتمد ایران توپوگرافی
16 معادن محمدجعفر صادقی پناه ایتوک ایران
علی البدل نداشتند