ردیف گروه عضو اصلی و علی البدل نام شرکت
1 تاسیسات ساختمان علیرضا طباطبایی مقدم طرح و نظارت
جعفر داودی طرح و اندیشه
2 تاسیسات شهری محمد ناظم زاده نراقی پارس کنسولت
محمدنقی ایلاتی جویاب نو
3 مهندسی نفت و گاز يوسف سعيد فرجي نارگان
مصطفی کرباسیون اولیگاز
4 راه و راه آهن منوچهر احتشامی اتحاد راه
منوچهر فخرصمدی مشارا
5 ژئوتکنیک و مقاومت مصالح اکبر کاویانی پور ایران خاک
فریدون پرویزی زمیران
6 سازه بهمن حشمتي سانو
ابوالفضل کریمی رستاب
7 خطوط انتقال نفت و گاز میرابوالفتح سیدفتحی انرژی و صنعت
فرهاد صمدی پارسیکان ایران
8 شهرسازی بهرام فریورصدری شارستان
سهراب مشهودی زیستا
9 صنایع علی آئینه چیان ایتسن
اسماعیل آبادی نصراک
10 مدیریت و سیستم جلال بهبهاني صنعت و مدیریت ایران
احمد کاووسی کارآوران ایران
11 معماری محمود تويسركاني گروه 4
ناصر شهسواری گروه ایجاد
12 منابع آب محمدحسن شمشیرساز پژوهاب
مسعود میرعلایی پندام
13 نقشه برداری جعفر پويان ایران فتوگرامتریست
هادی ملکی پیمایش ایران