ردیف نام عنوان
1 عطاءالله آیت اللهی رئیس
2 منوچهر فخرصمدی نایب رئیس
3 محمدحسن شمشیرساز خزانه دار
4 جعفر پویان دبیر
5 تیمور هنربخش دبیر دوم