ردیف نام عنوان
1 عباسقلی بلالی رئیس
2 امیر نصرت منقح نایب رئیس
3 حسین محمود خزانه دار
4 اورنگ دانا دبیر