ردیف نام عنوان
1 مهندس عباسقلی بلالی رئیس
2 مهندس امیر نصرت منقح نایب رئیس
3 دکتر حسین محمود خزانه دار
4 مهندس اورنگ دانا دبیر