ردیف نام عنوان
1 مهدی قالیبافیان رئیس
2 گودرز معنوی نایب رئیس
3 محمد باقر آل رسول خزانه دار
4 پرویز سحابی دبیر
5 ابوالقاسم تهرانی دبیر دوم