ردیف نام عنوان
1 دکتر مهدی قالیبافیان رئیس
2 مهندس گودرز معنوی نایب رئیس
3 مهندس محمد باقر آل رسول خزانه دار
4 مهندس پرویز سحابی دبیر
5 مهندس ابوالقاسم تهرانی دبیر دوم