ردیف نام عنوان
1 منوچهرفخرصمدی رئیس
2 محمد جعفری نایب رئیس
3 حسن هاشمی خزانه دار
4 منوچهر شکوفی مقیمیان دبیر
5 مرتضی حقوقی اصفهانی دبیر دوم