1 بهروز گتمیری رئیس
2 نایب رئیس
3 خزانه دار
4 دبیر اول
5 دبیر دوم