ردیف نام عنوان
1 محمود تويسركاني رئیس
2 تورج اميرسليماني نایب رئیس
3 جلال بهبهاني خزانه دار
4 جعفر پويان دبیر
5 بهمن حشمتي دبیر دوم