ردیف نام عنوان
1 محمدرضا صفویان رئیس
2 تورج امیرسلیمانی نایب رئیس
3 جواد صحرائیان خزانه دار
4 محمود تویسرکانی دبیر
5 بهرام فریورصدری دبیر دوم
6 میرابوالفتح سیدفتحی دبیر دوم