ردیف نام عنوان
1 مهندس محمدرضا صفویان رئیس
2 مهندس پرویز خاکپور نایب رئیس
3 مهندس سیروس تهرانی خزانه دار
4 مهندس علیرضا طباطبایی دبیر
5 مهندس یوسف سعید فرجی دبیر دوم