ردیف نام عنوان
1 محمدرضا صفویان رئیس
2 پرویز خاکپور نایب رئیس
3 سیروس تهرانی خزانه دار
4 علیرضا طباطبایی دبیر
5 یوسف سعید فرجی دبیر دوم