ردیف نام عنوان
1 محمود تويسركاني رئیس
2 يوسف سعيد فرجي نایب رئیس
3 جلال بهبهاني خزانه دار
4 بهمن حشمتي دبیر
5 علیرضا طباطبایی دبیر دوم