ردیف نام عنوان
1 هرمزد  رامینه رئیس
2 منوچهر شکوفی مقیمیان نایب رئیس
3 اسماعیل مسگرپور خزانه دار
4 مرتضی حقوقی اصفهانی دبیر اول
5 ادموند میرزاخانیان دبیر دوم