ردیف نام عنوان
1 هوشنگ پاك اندام دبیر (استعفا)
2 محمود تويسركاني رئیس
3  تورج امير سليماني نایب رئیس
4 ايرج پسيان خزانه دار 1(استعفا)
5 جلال بهبهانی خزانه دار2
6 فريدون فريمان دبیر(استعفا)
7 علي آئينه چيان دبیر
8 حسین شاهکار دبیر دوم