ردیف نام عنوان
1 مهندس هوشنگ پاك اندام دبیر (استعفا)
2 مهندس محمود تويسركاني رئیس
3  دکتر تورج امير سليماني نایب رئیس
4 مهندس ايرج پسيان خزانه دار 1(استعفا)
5 مهندس جلال بهبهانی خزانه دار2
6 مهندس فريدون فريمان دبیر(استعفا)
7 مهندس علي آئينه چيان دبیر
8 مهندس حسین شاهکار دبیر دوم