ردیف نام عنوان
1 هرمزد  رامینه رئیس
2 تورج امیرسلیمانی نایب رئیس
3 محمد جعفری خزانه دار
4 منوچهر شکوفی مقیمیان دبیر
5 مرتضی حقوقی اصفهانی دبیر دوم