ردیف نام عنوان
1 محمدرضا صفویان رئیس
2 میر رسول بنی احمد نایب رئیس
3 عطاءالله آیت اللهی خزانه دار
4 یوسف سعید فرجی دبیر
5 جعفر پویان دبیر دوم