ردیف گروه عضو اصلی و علی البدل نام شرکت
1 نیرو مهدي مظهري لیگ
2 تاسیسات ساختمان خليل موسويان کوانتا
3 تاسیسات شهری پرويز ثمر اکوزیست
4 ترافیک و حمل ونقل محمدرضا صفويان اندیشکار
5 خدمات خطوط انتقال نفت و گاز سهيل بني سليمان سازه
6 راه و راه آهن لوا اتاكاراميانس برآیند
7 ژئوتکنیک و مقاومت مصالح تورج امير سليماني ماندرو
8 سازه  فرهاد ايواوغلي راشار
9 مطالعات اقتصادي و مصالح ساختمان فرهاد دفتري یکم
10 شهرسازی پرويز سحابي سانزا و همکاران
11 صنایع علي آئينه چيان ایتسن
12 فرودگاه علي اصغر اردكانيان رمپ
13 مدیریت و سیستم و مطالعات اقتصادی و اجتماعی نصراله فرهمند مادپا
14 معماری محمدعلي شعيبي تسکان
15 منابع آب نصرت اله پيروز طرحاب
16 نقشه برداری ناصر غزالي رصد