رئيس/نائب رئيس/دبير اعضا
رئیس: مهندس بهمن حشمتی

نائب رئیس:

دبیر:سعیده دارابی گودرزی

 

1-  مهندس بهمن حشمتی (سانو)

2ـ دکتر محمد­رضا عسکری (بند آب)

3- دکتر بهروز گتمیری(ماندرو)

4ـ مهندس منوچهر فخر­صمدی (مشارا)

5-مهندس احمد جعفری (پراهوم)

6ـ مهندس بهرام امینی ( خدمات مهندسی مکانیک خاک)

7ـ دکتر نادر عربشاهی (طرح اندیشان)

8ـ مهندس نادر شکوفی (توان)

9-  مهندس محمد رضا صافدل (رهاب)

10-   دکتر کامران امامی ( کریت کارا)