رئيس/نائب رئيس/دبير اعضای منتخب
رئیس: مهندس بهمن حشمتی

نائب رئیس:

دبیر:سعیده دارابی گودرزی

 

1-   دکتر محمد­رضا عسکری (بند آب)

2-   دکتر نادر عربشاهی (طرح اندیشان)

3-   مهندس بهمن حشمتی (سانو)

4-    مهندس مجید احمدی (شورا)

5-   مهندس نادر شکوفی (توان)

6-   مهندس احمد جعفری (پراهوم)

7-   مهندس محمد رضا صافدل (رهاب)

8-   مهندس منوچهر فخر­صمدی (مشارا)

9-   دکتر بهروز گتمیری(ماندرو)