رئيس/نائب رئيس/دبير اعضای منتخب
رئیس:مهندس منوچهر شکوفی  (توان)

نائب رئیس:مهندس نصرت­الله مستوفی  (پویاب)

دبیرکمیته:دکتر سامی ستایش (سکو)

1-   دکتر سهیل آل­رسول  (رهاب)

2-   مهندس احمد جعفری  (پراهوم)

3-   مهندس بهمن حشمتی  (سانو)

4-   مهندس علیرضا شهابیان  (پاسارگاد)

5-   مهندس علی هومن عربشاهی  (کاوشگران)

6ـ  مهندس هوتن محتاجی ( پارس رازان)