دوره اول

هيأت رئيسه دوره اول ( از اسفند 52 الي خرداد 56 )

  • اکسل
ردیف
نام شخص
سمت
1
آقاي مهندس عطاءالله اتحاديه
(رئيس)
2
آقاي مهندس امير نصرت منقح
(نايب رئيس)
3
آقاي مهندس اورنگ دانا
(دبير)
4
آقاي مهندس فرخ گل گلاب
(خزانه دار)