دوره ششم

هيأت رئيسه دوره ششم (ازتير 63 الي تير65)

  • اکسل
ردیف
نام شخص
سمت
1
آقاي مهندس محمود تويسركاني
(رئيس)
2
آقاي دكتر تورج اميرسليماني
(نايب رئيس)
3
آقاي مهندس جعفر پويان
(دبير)
4
آقاي مهندس بهمن حشمتي
(دبير دوم)
5
آقاي مهندس جلال بهبهاني
(خزانه دار)