دوره پنجم

هيأت رئيسه دوره پنجم (از خرداد 61 الي تير63)

  • اکسل
ردیف
نام شخص
سمت
1
آقاي مهندس محمود تويسركاني
(رئيس)
2
آقاي دكتر تورج امير سليماني
(نايب رئيس)
3
آقاي مهندس فريدون فريمان
(دبير)
4
آقاي مهندس هوشنگ پاك اندام
(دبير)
5
آقاي مهندس علي آئينه‌چيان
(دبير)
6
آقاي مهندس حسين شاهكار
(دبير دوم)
7
آقاي مهندس ايرج پسيان
(خزانه دار)
8
آقاي مهندس جلال بهبهاني
(خزانه دار)