جامعه مهندسان مشاور ایران جامعه مهندسان مشاور ایران

FIDIC

اعضاي شورای مدیریت

جهت نمایش لیست بر روی شماره و یا نام دوره کلیک نمایید
 
 • دوره 17
  • نام و نام خانوادگی سمت / نام شرکت / تخصصگروه تخصصی
   پروین غریب نواز اسفندآبادی
   ایران توپوگرافی نقشه برداری
   سهراب مشهودی
   پارسوماش پایدار شهرسازی
   علیرضا شهابیان
   پاسارگاد معماری
   احمد جعفری
   پراهوم منابع آب
   بهرام امینی
   خدمات مهندسی مکانیک خاک ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
   سهیل آل رسول
   رهاب راه و راه آهن
   مهرداد حاج زوار
   زیستاب سدسازی
   سامی ستایش
   سکو بندرسازی
   عبدالرضا کرمی
   سی سخت بهینه سازی مصرف انرژی
   علیرضا فندرسکی
   طرح هفتم ترافیک و حمل ونقل
   مهرداد وطانی
   مدیریت و مهندسی آگاهان صنایع
   محمدفرشاد کاوه پیشه
   آتک فرودگاه
   محمدعلی حامدی
   رویان کشاورزی و محیط زیست
   نادر عربشاهی
   طرح اندیشان مدیریت،سیستم و مطالعات اجتماعی و...
   محمد کیافر
   آشناب تأسیسات شهری
   عارف حضرتی وند
   آرشن تأسیسات ساختمان
   محمود زهره ای
   سازه سازه
   علی هومن عربشاهی
   کاوشگران معادن و زمین شناسی
   رضا رسولی
   ناموران مهندسی نفت وگاز و پتروشیمی
   حبیب امیرخیزی
   نارگان خطوط انتقال نفت و گاز
 • دوره 16
  • نام و نام خانوادگی سمت / نام شرکت / تخصصگروه تخصصی
   پروین غریب نواز اسفندآبادی
   ایران توپوگرافی نقشه برداری
   رحمت الله حکیمی
   ایمن راه فرودگاه
   مجید امیرذهنی
   برآیند راه و راه آهن
   اسدالله شهبازی الموتی
   بررسی منابع آب منابع آب
   مهدی ریاضی کرمانی
   بنیاد ترافیک ایران ترافیک و حمل و نقل
   سیروس بلورچی
   پارساز بهینه سازی مصرف انرژی
   حسن رحیمی فرزان
   هفت شهر ری مدیریت و سیستم و مطالعات اجتماعی
   مهرداد شکوه عبدی
   هندسه پارس بندرسازی
   بهروز گتمیری
   دریا خاک پی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
   محمود دادمنش
   سطح و صنعت معماری
   سینا احمدی
   شارستان شهرسازی
   سیامك دولتشاهی
   طرح و تبدیل مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی
   حمید رضا معین الدینی
   کوشا معدن معادن و زمین شناسی
   مهرداد وطانی
   مدیریت و مهندسی آگاهان صنایع
   محمدعلی حامدی
   رویان کشاورزی و دامپروری
   عزیزالله مجلسی
   پی کده سازه
   نصرت الله مستوفی
   پویاب سدسازی
   محمد کیافر
   آشناب تأسیسات شهری
   عارف حضرتی وند
   آرشن تأسیسات ساختمان
   محمود جلیلی
   پارس خطوط انتقال نفت و گاز
 • دوره 15
  • نام و نام خانوادگی سمت / نام شرکت / تخصصگروه تخصصی
   محمدمهدی بهنیا
   انرژی و صنعت صنایع
   حسین علیمددی
   ایتوک ایران مهندسی نفت و گاز
   اسدالله شهبازی الموتی
   بررسی منابع آب منابع آب
   سیروس بلورچی
   پارساز بهینه سازی مصرف انرژی
   هوتن محتاجی
   پارس رازان تأسیسات ساختمان
   منوچهر شکوفی مقیمیان
   توان معماری
   ادموند میرزاخانیان
   سنجش امکان طرح مدیریت و سیستم مطالعات اجتماعی
   مسعود عاملی
   سازه پردازی ایران بندرسازی
   اسمعیل مسگرپور
   تهران بوستن تأسیسات شهری
   مهدی ریاضی کرمانی
   بنیاد ترافیک ایران ترافیک و حمل و نقل
   سیامک دولتشاهی
   طرح و تبدیل خطوط انتقال نفت و گاز
   جلیل شاهی
   طرح هفتم راه و راه آهن
   تورج امیرسلیمانی
   ماندرو ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
   ابوالقاسم صانعی نژاد
   پارس اسلوب سازه
   هرمزد رامینه
   پارس کنسولت سدسازی
   گیتی اعتماد
   طرح و معماری شهرسازی
   علی اصغر اردکانیان
   رمپ فرودگاه
   مرتضی حقوقی اصفهانی
   ویسان کشاورزی و دامپروری
   محمد جعفر صادقی پناه
   معدنکاو معادن و زمین شناسی اجتماعی
   عباس نصیری مهر
   ایران توپوگرافی نقشه برداری
 • دوره 14
  • نام و نام خانوادگی سمت / نام شرکت / تخصصگروه تخصصی
   محمدمهدی بهنیا
   انرژی و صنعت
   حسین علیمددی
   ایتوک ایران
   سیروس بلورچی
   پارساز
   ابوالقاسم صانعی نژاد
   پارس اسلوب
   منوچهر شکوفی مقیمیان
   توان
   ادموند میرزاخانیان
   سنجش امکان طرح
   سیامك دولتشاهی
   طرح و تبدیل
   گیتی اعتماد
   طرح و معماری
   مسعود عاملی
   سازه پردازی ایران
   اسمعیل مسگرپور
   تهران بوستن
   مهدی ریاضی کرمانی
   بنیاد ترافیک ایران
   جلیل شاهی
   طرح هفتم
   تورج امیرسلیمانی
   ماندرو
   هرمزد رامینه
   پارس کنسولت
   علی اصغر اردکانیان
   رمپ
   مرتضی حقوقی اصفهانی
   ویسان
   محمد جعفر صادقی پناه
   معدنکاو
   اسدالله شهبازی
   بررسی منابع آب
   عباس نصیری مهر
   جامعه مهندسان مشاور ایران
   علی اصغر محتاجی
   پارس رازان
 • دوره 13
  • نام و نام خانوادگی سمت / نام شرکت / تخصصگروه تخصصی
   منوچهر فخر صمدی
   مشارا راه و راه آهن
   محمدمهدی بهنیا
   انرژی و صنعت صنایع
   جعفر پویان
   ایران فتوگرامتریست نقشه برداری
   محمدرضا عسکری
   بندآب سدسازی
   ابوالقاسم صانعی نژاد
   پارس اسلوب سازه
   منوچهر شکوفی مقیمیان
   توان معماری
   محمد علی فری تهران
   توان تک تاسیسات ساختمان
   سینا احمدی
   شارستان شهرسازی
   کامبیز معظمی
   کانی کاوان شرق معادن و زمین شناسی
   علی ربوبی خبوشانی
   آبران تاسیسات شهری
   مسعود عاملی
   سازه پردازی ایران بندرسازی
   جلیل شاهی
   طرح هفتم ترافیک و حمل و نقل
   علی اصغر اردکانیان
   رمپ فرودگاه
   حسن هاشمی
   چگالش مهندسی نفت و گاز
   محمدرضا حسینی
   سانو ژئوتکنیک
   محمد جعفری
   آبخوان منابع آب
   محمد حسین بنی اسدی
   بنیاد صنعتی ایران مدیریت و سیستم
   مهندس هدایت اله هدایتی
   انرشیمی خطوط انتقال نفت و گاز
   مرتضی حقوقی
   ویسان کشاورزی و دامپروری
 • دوره 12
  • نام و نام خانوادگی سمت / نام شرکت / تخصصگروه تخصصی
   منوچهر فخر صمدی
   مشارا راه و راه آهن
   محمدمهدی بهنیا
   انرژی و صنعت مدیریت و سیستم
   جعفر پویان
   ایران فتوگرامتریست نقشه برداری
   عزت اله فرهادی هیکوئی
   پویاب منابع آب
   عطاءالله آیت‌اللهی
   جویاب نو تاسیسات شهری
   جواد اكبری
   سراوند شهرسازی
   تیمور هنربخش
   سرزمین سازه
   حسن هاشمی
   چگالش مهندسی نفت و گاز
   محمدرضا حسینی
   سانو ژئوتکنیک
   محمد جعفر صادقی پناه
   معدنکاو معادن
   علی اتابک
   ره پویان ترافیک و حمل و نقل
   محمود سیار
   پارسیکان ایران شهرسازی
   محمد حسین بنی اسدی
   بنیاد صنعتی ایران مدیریت و سیستم
   مرتضی حقوقی
   ویسان کشاورزی و دامپروری
   محمد حسن شمشیرساز
   پژوهاب منابع آب
   منوچهر شکوفی
   توان معماری
   محمد علی فری
   توان تک تاسیسات ساختمان
 • دوره 11
  • نام و نام خانوادگی سمت / نام شرکت / تخصصگروه تخصصی
   منوچهر فخر صمدی
   مشارا راه و راه آهن
   احمد رضا قوامی
   نقش شهر تاسیسات ساختمان
   محمدرضا صفویان
   اندیشکار راه و راه آهن
   جعفر پویان
   ایران فتوگرامتریست نقشه برداری
   عطاءالله آیت‌اللهی
   جویاب نو تاسیسات شهری
   علیرضا طباطبائی مقدم
   طرح و نظارت تاسیسات ساختمان
   تورج امیرسلیمانی
   ماندرو ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
   هرمزد رامینه
   پارس کنسولت
   محمد جعفر صادقی پناه
   معدنکاو معادن و زمین شناسی
   رسول بنی احمد
   انرژی و صنعت
   جهانگیر طهرانیان
   سازیان صنایع
   مهدی منجمی
   ویسان کشاورزی و دامپروری
   محمد حسین بنی اسدی
   بنیاد صنعتی ایران خطوط انتقال نفت و گاز
   یوسف فرجی
   نارگان مهندسی نفت و گاز
   محمد حسن شمشیرساز
   پژوهاب منابع آب
 • دوره 10
  • نام و نام خانوادگی سمت / نام شرکت / تخصصگروه تخصصی
   حسن خواجه نوری
   انرژی
   محمد ناظم زاده نراقی
   پارس کنسولت مدیریت و سیستم
   پاسیلو راه و راه آهن
   عطاءالله آیت‌اللهی
   جویاب نو تاسیسات شهری
   سینا احمدی
   شارستان شهرسازی
   مهدی ریاضی کرمانی
   بنیاد ترافیک ایران ترافیک و حمل و نقل
   تورج امیرسلیمانی
   ماندرو ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
   بنیاد صنعتی ایران مدیریت و سیستم
   محمد جعفر صادقی پناه
   معدنکاو معادن و زمین شناسی
   رسول بنی احمد
   انرژی و صنعت خطوط انتقال نفت و گاز
   حسین شاهکار
   ناموران مدیریت و سیستم
   جلال الدین شفیعی
   اطلس تهران نقشه برداری
   جهانگیر طهرانیان
   سازیان سازه
   احمد قزل ایاغ
   موج آب فن سدسازی
   مهدی منجمی
   ویسان کشاورزی و دامپروری
   مسعود ناصری
   کامپیوتک سد سازی
   محمدرضا نسرین
   بانیان
 • دوره 9
  • نام و نام خانوادگی سمت / نام شرکت / تخصصگروه تخصصی
   محمدرضا صفویان
   اندیشکار راه و راه آهن
   امیرحسین جلالی
   بنیاد صنعت صنایع
   جواد صحراییان
   راماب منابع آب
   سینا احمدی
   شارستان شهرسازی
   تورج امیرسلیمانی
   ماندرو ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
   حسین شاهکار
   ناموران مهندسی نفت و گاز
   جلال الدین شفیعی
   اطلس تهران نقشه برداری
   محمد تقی ایلاتی خامنه
   جویاب نو تاسیسات شهری
   جلال بهبهانی
   صنعت و مدیریت ایران صنایع
   محمود تویسرکانی
   گروه ۴ معماری
   محمد جعفری
   آبخوان سدسازی
   محمدرضا جهانگرد
   ورزبوم کشاورزی و دامپروری
   رضا رفیعی طباطبائی
   انرژی
   رحیم واعظی
   سانو سازه
   ابوالفتح سید فتحی
   انرژی و صنعت خطوط انتقال نفت و گاز
 • دوره 8
  • نام و نام خانوادگی سمت / نام شرکت / تخصصگروه تخصصی
   محمدرضا صفویان
   اندیشکار منابع آب
   امیرحسین جلالی
   بنیاد صنعت صنایع
   محمد ناظم زاده نراقی
   پارس کنسولت منابع آب
   مسعود میرعلایی
   پندام سدسازی
   جواد صحراییان
   راماب سازه
   فرهاد سلطانی
   شارمند
   علیرضا طباطبائی مقدم
   طرح و نظارت تاسیسات ساختمان
   یوسف سعید فرجی
   نارگان مهندسی نفت و گاز
   جلال الدین شفیعی
   اطلس تهران نقشه برداری
   محمدرضا جهانگرد
   ورزبوم کشاورزی و دامپروری
   میرابوالفتح سید فتحی
   انرژی و صنعت خطوط انتقال نفت و گاز
   پرویز خاکپور
   گنو شهرسازی
   رحیم واعظی
   سانو سازه
   اکبر کاویانی پور
   ایران خاک ژئوتکنیک
   سیروس تهرانی
   ایران رای خطوط انتقال نفت و گاز
 • دوره 7
  • نام و نام خانوادگی سمت / نام شرکت / تخصصگروه تخصصی
   جعفر پویان
   ایران فتوگرامتریست نقشه برداری
   بهمن حشمتی
   سانو
   سینا احمدی
   شارستان شهرسازی
   علیرضا طباطبائی مقدم
   طرح و نظارت تاسیسات ساختمان
   آقای منوچهراحتشامی
   اتحاد راه راه و راه آهن
   محمد حسن عبدالله شمشیرساز
   پژوهاب منابع آب
   یوسف سعید فرجی
   نارگان مهندسی نفت و گاز
   جلال بهبهانی
   صنعت و مدیریت ایران صنایع
   محمود تویسرکانی
   گروه ۴ معماری
   میرابوالفتح سید فتحی
   انرژی و صنعت خطوط انتقال نفت و گاز
   ایتسن صنایع
   اکبر کاویانی پور
   ایران خاک ژئوتکنیک
   محمد ناظم نراقی
   پارس کنسولت تاسیسات شهری
 • دوره 6
  • نام و نام خانوادگی سمت / نام شرکت / تخصصگروه تخصصی
   محمدرضا صفویان
   اندیشکار ترافیک و حمل و نقل
   جعفر پویان
   ایران فتوگرامتریست نقشه برداری
   مسعود میرعلایی
   پندام سدسازی
   بهمن حشمتی
   سانو ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
   تورج امیرسلیمانی
   ماندرو ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
   علی اصغر اردکانیان
   رمپ فرودگاه
   جلال بهبهانی
   صنعت و مدیریت ایران
   محمود تویسرکانی
   گروه ۴ معماری
   ابوالقاسم تهرانی
   ویدان
   هوشنگ پاک اندام
   جامعه مهندسان مشاور ایران
   ورژیک بوغوسیان
   جامعه مهندسان مشاور ایران
   اسماعیل صادق نوبری
   جامعه مهندسان مشاور ایران مدیریت و سیستم
 • دوره 5
  • نام و نام خانوادگی سمت / نام شرکت / تخصصگروه تخصصی
   محمدرضا صفویان
   اندیشکار ترافیک و حمل و نقل
   بهمن حشمتی
   سانو سازه
   تورج امیرسلیمانی
   ماندرو ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
   محمود تویسرکانی
   گروه ۴ معماری
   ایتسن صنایع
   پرویز خاکپور
   گنو شهرسازی
   عباس عباسزاده
   کنت و همکاران تاسیسات ساختمان
   ناصر غزالی
   رصد ایران نقشه برداری
   مهدی مظهری
   لیگ نیرو
   لوا اتاکارامیانس
   جامعه مهندسان مشاور ایران
   غلامرضا آرین
   جامعه مهندسان مشاور ایران ترافیک و حمل و نقل
   ایرج پسیان
   جامعه مهندسان مشاور ایران مدیریت و سیستم مطالعات اقتصادی
   سهیل بنی سلیمان
   جامعه مهندسان مشاور ایران
   هوشنگ پاک اندام
   جامعه مهندسان مشاور ایران
   حبیب غفوری
   جامعه مهندسان مشاور ایران منابع آب
   فریدون فریمان
   جامعه مهندسان مشاور ایران خطوط انتقال نفت و گاز
 • دوره 4
  • نام و نام خانوادگی سمت / نام شرکت / تخصصگروه تخصصی
   محمدرضا صفویان
   اندیشکار ترافیک و حمل و نقل
   تورج امیرسلیمانی
   ماندرو ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
   علی اصغر اردکانیان
   رمپ فرودگاه
   ایتسن صنایع
   ناصر غزالی
   رصد ایران نقشه برداری
   نصرت الله پیروز
   آبساران نقشه برداری
   فرهاد دفتری
   شهربان مطالعات اقتصادی و مصالح ساختمان
   مهدی مظهری
   لیگ نیرو
   پرویز سحابی
   جامعه مهندسان مشاور ایران شهرسازی
   لوا اتاکارامیانس
   جامعه مهندسان مشاور ایران راه و راه آهن
   فرهاد ایواوغلی
   جامعه مهندسان مشاور ایران
   سهیل بنی سلیمان شیبانی
   جامعه مهندسان مشاور ایران
   پرویز ثمر
   جامعه مهندسان مشاور ایران
   محمد علی شعیبی
   جامعه مهندسان مشاور ایران معماری
   نصرالله فرهمند
   جامعه مهندسان مشاور ایران مدیریت و سیستم
   خلیل موسویان
   جامعه مهندسان مشاور ایران
 • دوره 3
  • نام و نام خانوادگی سمت / نام شرکت / تخصصگروه تخصصی
   گودرز معنوی
   سینام
   تورج امیرسلیمانی
   ماندرو ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
   ابوالقاسم تهرانی
   ویدان تاسیسات ساختمان
   علی رسول جواهری
   مهندسان محیط زیست
   مهدی رصدی
   سابراکو سدسازی
   مهدی قالیبافیان
   سانو سازه
   محمد باقر آل رسول
   دستور نوین
   ایرج کلانتری
   باوند شهرسازی
   مهدی مظهری
   لیگ نیرو
   همایون میرارجمند
   جامعه مهندسان مشاور ایران
   فیروز ادب
   جامعه مهندسان مشاور ایران
   کامبیز پایوار
   جامعه مهندسان مشاور ایران
   جعفر خاشابیان
   جامعه مهندسان مشاور ایران کشاورزی و دامپروری
   پرویز سحابی
   جامعه مهندسان مشاور ایران شهرسازی
   مهدی صفی نیا
   جامعه مهندسان مشاور ایران
 • دوره 2
  • نام و نام خانوادگی سمت / نام شرکت / تخصصگروه تخصصی
   محمدعلی ادیبی
   محمد علی ادیبی و همکاران
   اورنگ دانا
   مدام
   عباسقلی بلالی
   بلد
   عبدالعلی حاج دایی
   باتیر
   فرخ گل گلاب
   هنر
   حسین محمود
   اوربان معماری
   منوچهر مرجان
   مرجان
   امیر نصرت منقح
   بنیان
   مهدی رصدی
   سابراکو
   مرتضی آل احمد
   پنکوگ
   حسین دفتریان
   ایران سائوتی
   مجتبی سلطانی
   گید مهندسی نفت و گاز
   اصغر شرکت
   اگرونومیک ترافیک حمل و نقل
   فاروق فرمانفرمائیان
   فرمانفرمائیان
   بیژن قدیمی
   استادکار
 • دوره 1
  • نام و نام خانوادگی سمت / نام شرکت / تخصصگروه تخصصی
   عطاءالله اتحادیه
   ایرندکو فرودگاه
   اورنگ دانا
   مدام ژئوتکنیک
   عبدالله بزرگزاد
   راه ور صنایع
   عباسقلی بلالی
   بلد
   عبدالعلی حاج دایی
   باتیر
   فرخ گل گلاب
   هنر
   حسین محمود
   اوربان معماری
   امیر نصرت منقح
   بنیان معماری
   محمدعلی ادیبی
   محمد علی ادیبی و همکاران

نقشه سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

جامعه مهندسان مشاور ایران
تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره 25، ساختمان جامعه
60و 22406259 واحد تشخيص صلاحيت : 4-22170783

© 1393 جامعه مهندسان مشاور ایران، تمام حقوق محفوظ است