آشناب

  • مدیر عامل: آقای شهریار احمدی عدلی
  • تبریز ـ خیابان آزادی ـ جنب خیابان گلباد ـ شماره 354
  • تلفن: 33378115
  • فاکس: 33351926
  • Email:  info@ashenab.com
  • Web:  www.ashenab.com