انرژی و صنعت

  • مدیر عامل: آقای محمدمهدی بهنیا
  • خیابان دستگردی غربی(ظفر) ـ  شماره 333
  • تلفن: ٨٨٨۵٠٠۵۶ ـ ٨٨٨۵٠٠٢٢
  • فاکس: 88640376
  • Email:  info@eic-eng.com
  • Web:  www.eic.eng.com