ایستا بن

  • مدیر عامل: آقای پیمان خلاقی
  • یوسف‌آباد ـ خیابان جهان آرا ـ خیابان 31(شریفی) ـ شماره 18 ـ  طبقه اول
  • تلفن: ٨٨٠٠۵٧۵٨ ـ 88025774
  • فاكس: 88223846
  • Email:  info@eastabon.co.ir
  • Web:  www.eastabon.co.ir