تكنولوژی و طراحی ایران

  • مدیر عامل: آقای احسن انوار
  • میدان آرژانتین ـ بلوار بیهقی ـ شماره 26 ـ طبقه دوم ـ واحد 13
  • تلفن: 8 ـ 88734867 و  88753053
  • فاكس: 88738900
  • Email:  techtar@gmail.com
  • Web:  www.techtar.com