رای فن

  • مدیر عامل: آقای مسعود غلامعلی زاده
  • خیابان خرمشهر ـ خیابان نوبخت ـ خیابان ششم ـ شماره 60 ـ طبقه 1
  • تلفن: ٨8٧۴٨١٣۶ ـ ٨8٧٣٠٣٣۶ ـ ٨8٧۴۶٨٩۵
  • فاكس: 88730507
  • Email:  raayfan@yahoo.com
  • Web